CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII HOTELIERE

Părțile contractante

 Societatea Comercială ROSER HOUSE SRL cu sediul în Colibita, str. 269, județul Bistrita – Nasaud, cod poștal 427007, cod unic de înregistrare 36534921, titulară a certificatului de clasificare nr. 17818 din 08.08.2018, reprezentată de Ana-Maria Stefanutiu Muresan, în calitate de PRESTATOR.

și turistul in calitate de BENEFICIAR.

Domnul/doamna ……………………………….., domiciliat/domiciliată în  ………………….., telefon …………………, posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria ……, nr. ………………, eliberat/eliberată de …………………. la data de …………………, au convenit la încheierea prezentului contract online prin furnizarea datelor prin formular de contact sau formular de rezervare.

 

         I.Obiectul contractului

În baza acestui contract PRESTATORUL va presta la cererea BENEFICIARULUI servicii hoteliere în hotelul Hotel Boutique Roser House.

        II.Valabilitatea contractului și obligația de informare

 2.1.Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

            a)în momentul semnării lui de către beneficiar sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice (de exp. rezervare fermă cu plata avans), inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;
            b)în momentul în care beneficiarul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Prestator prin e-mail sau și/sau altă formă de comunicare acceptată expres de părți. Este responsabilitatea Prestatorului de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Prestatorul trebuie sa solicite plata integrală a contravalorii pachetului

2.2. Având în vedere faptul că prezentul contract este pus integral la dispoziţia beneficiarului pe site-ul Prestatorului sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), dar poate și sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, obligaţia de informare a beneficiarului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Prestator, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice (respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus, conţine clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată). Informațiile și fotografiile prezentate în ofertele speciale, site-urile sau materialele publicitare, sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de turist.

       III. Pretul contractului

 3.1Preţul contractului se compune din costul serviciilor turistice efective şi TVA. Preţul nu este specificat în prezentul contract, acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Prestatorului, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

3.2. În principiu, prețul contractului este specificat în documentele de plată transmise turistului. Contravaloarea serviciilor contractate și confirmate vor fi achitate conform înțelegerii dintre părți, fie integral înainte de data intrării, fie avans urmat de achitarea diferenței la sosire, la recepția Prestatorului, înainte de cazare.

Modalități de plată:

3.3.La încheierea contractului Prestatorul va solicita după caz, plata integrală a serviciului in 48h.

3.4. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua în RON la cursul de referință a BNR din ziua emiterii facturii, la care se poate adăuga un procent de risc valutar în marime de 2%.

3.5. Prestatorul va confirma sau infirma rezervarea în scris în maximum 24 ore de la data realizarii efective a comenzii si nu de la data cazarii efective, precizând: data sosirii, data plecării, numărul nopților de cazare, categoria serviciilor comandate, tipul de cameră rezervată, tariful aferent, data comenzii de rezervare.

3.6. Camera de hotel trebuie să fie disponibilă pentru client nu mai târziu de ora 16.00 în ziua sosirii și să fie eliberată de client nu mai târziu de ora 12.00 în ziua plecării.

3.7. Serviciile suplimentare comandate vor fi achitate de către clienți direct la recepția Prestatorului, dacă nu se specifică altfel prin comanda Prestatorului.

TARIFE COPII (pat extra, mic dejun, facilitati)

0-3 ani gratuit

3-9 ani 35 euro / zi

9-12 ani 40 euro / zi

12-15 ani 50 euro / zi

        IV.Drepturile și obligațiile Prestatorului

4.1. Va asigura spațiul de cazare confirmat BENEFICIARULUI .

4.2. Serviciile suplimentare: telefon, spălătorie, minibar sau alte servicii comandate se fac contra cost, separat de valoarea serviciilor de cazare și masa prevăzute în prezentul contract.

4.3. Prestatorul va respecta obligațiile contractuale pentru orice rezervare acceptată și confirmată în scris. Dacă nu procedează în acest fel, Prestatorul se va obliga să asigure transferul și cazarea clientului la alt hotel.

4.4. În cazul în care Prestatorul este nevoit să modifice una dintre prevederile esențiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția are obligația de a informa turistul cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii călătoriei, cu excepția cazurilor de la pct. 4.6., când informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei.

4.5. Prestatorul poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau micșorării – după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, a redevențelor și a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi și aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 5 zile calendaristice care preced data sosirii/plecării la/spre destinație.

4.6. Clauza de restabilire a tarifelor. Prestatorul își rezervă dreptul de a nu accepta, pe perioada unor evenimente culturale, sportive, târguri internaționale, congrese, concerte etc. rezervări decât la tarifele de recepție și în cazul contractelor. Hotelul are dreptul să modifice tarifele cu preavizarea BENEFICIARULUI cu minimum 7 (șapte) zile calendaristice în avans. Tarifele pentru serviciile confirmate nu pot fi majorate.

4.7. În cazul în care, după începerea sejurului, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Prestatorul constată că nu le va putea realiza din culpa sa, aceasta este obligată:

a)să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării sejurului fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie cel puțin de aceeași calitate și cantitate;
b)să restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate în timpul sejurului;
c)în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare și, după caz, contravaloarea serviciilor neprestate.

4.8.  Prestatorul este răspunzător pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:

a)când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) cand neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Prestatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: prognoza meteo nefavorabilă, modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă ora sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Prestatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice.
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.9. Prestatorul parte în contract este obligat să acorde prompt asistența turistului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nici Prestatorul de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

         V. Drepturile și obligațiile turistului

5.1. În cazul in care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilității de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligația de a anunța în scris Prestatorul cu cel puțin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) și Prestatorul de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate și cesionate. Resposabilitatea încheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodata Prestatorului de turism (debitorului cedat).

Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. Costurile suplimentare pot depăși prețul călătoriei/serviciilor turistice inițiale.

5.2. Ziua hotelieră începe la orele 16:00 și se termină la orele 12:00.

5.3. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 40%, turistul poate renunța la contract, având dreptul la rambursarea de către Prestator a sumelor plătite.

5.3.1. În cazul în care turistul reziliază contractul sau anulează sejurul înaintea datei de intrare, suma achitata este nerambursabila.Se poate reprograma sejurul cu minim 10 zile inainte de data de check-in

5.4. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile cap. IV pct. 4.5. se consideră că toate modificările au fost acceptate și turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.5. Turistul poate solicita Prestatorului schimbarea structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, iar Prestatorul îi poate oferi serviciile în limita disponibilității la momentul solicitării, modificându-se proporțional prețul contractului.

5.6. Turistul are dreptul să rezilieze/denunte unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunțarea unilaterală îi este imputabilă este obligat să despăgubească Prestatorului pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii turistice contractat.

Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea Prestatorului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.

5.7. Turistul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Agenția/Prestatorul de turism, sunt în strictă responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar Agenția/Prestatorul de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

5.8. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc), acesta va îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Prestatorul recomandă și consultarea site-ului http://www.politiadefrontiera.ro dar si site-urile oficiale de transport aerian. De asemenea, în cazul călătoriei în anumite destinații care necesită obținerea unei vize, Agenția/Prestatorul recomandă consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informații complete privind regimul vizelor. În cazul în care turistul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la condițiile de călătorie (de ex. necesitatea obținerii vizei sau necesitatea de a avea pașaport sau/și carte de identitate sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativă), Prestatorul este exonerat de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.

5.9. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.10. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinatiei lor. Prestatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămari suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui aliniat.

5.11. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus, cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

5.12. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă din/în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.13. Fiecare turist în parte este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate.

5.14. Prestatorul de turism recomandă turiștilor contactarea acestuia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de plecare (orar de plecare, loc de întâlnire etc.).

        VI.Renunțări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Prestatorului penalizări în proporție de 100 % din prețul pachetului de servicii sau din avansul deja achitat.

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenția/Prestatorul și a achitat un avans, nu achită ratele aferente sau restul de plată în termenul specificat pe site-ul Prestatorului, pe pagina de Facebook a acestuia, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură, contractul se consideră reziliat de drept, iar Prestatorul are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reținerea penalizărilor prevăzute la p. 6.1. din prezentul contract.

6.3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reține toate taxele datorate de Agenție/Prestator, prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.4. Penalizările echivalente cu prețul contractului se aplică și în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă nefiind conforme normelor legale, bagajele și/sau conținutul acestora nu sunt conforme condițiilor de călătorie etc. sau este în imposibilitatea de a părăsi teritorul țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia, sau dacă este întors de la graniță de către poliția de frontieră din țara de origine sau țara de destinație.

6.5. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Prestatorul la care a achitat serviciile și/sau prin orice mijloace (e-mail, mesaj pe Facebook, SMS) cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice și să primească confirmare de la Agenție/Prestator. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.

6.6. Prestatorul va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract.

6.7. Prestatorul nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția/Prestatorul.

6.8. Toate sumele menționate la p. 6.1, 6.2, 6.3 si 6.4 din prezentul contract, se vor reține de către Prestator din avansul sau prețul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

6.9. În caz de anulare sau neprezentare a rezervărilor ce fac obiectul pachetelor de servicii comercializate în cadrul Ofertelor speciale sau în sistem Early Booking, se aplică penalizare în cuantum de 100% din valoarea achitată.

6.10.Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor legale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

6.11. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția/Prestatorul nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

    VII. Reclamații

7.1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenției/Prestator, cât și prestatorului de servicii turistice (conducerii Agenției/Prestator, restaurantului, reprezentanților locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Prestatorului sunt: Telefon: 0756169531 / 0756169534 e-mail: rezervari@roserhouse.ro

7.2. Prestatorul va acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, turistul va trimite Prestatorului o reclamație în scris, în termen de maximum 2 (două) zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Prestatorul urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz. Vor fi luate în considerare doar reclamațiile făcute în nume personal. Nu vor fi acceptate reclamațiile făcute în numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Prestatorul  nu a fost informat în scris la data producerii evenimentului.

     VIII. FORȚA MAJORĂ

8.1. Forța majoră așa cum este definită prin lege, exonerează părțile de răspundere.

8.2. Cazurile de forță majoră vor fi aduse la cunoștință celeilalte părți în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data producerii lor, actele doveditoare în acest sens fiind transmise în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare. Pe durata evenimentului și a efectului cazului de forță majoră contractul rămâne suspendat.

8.3. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor contractuale în perioada de forță majoră . Serviciile prestate se plătesc, forța majoră neexonerând pe BENEFICIAR de plata acestora.

       IX. Documentele contractuluise constituie ca anexă la acesta și sunt voucherul, documentele de plată și/sau alte documente asimilate acestora, după caz.

       X. Dispoziții finale

10.1. Prezentul contract este disponibil pe site-ul www.roserhouse.ro  pentru a fi luat la cunoștință de către turist.

10.2. Turistul declară că Prestatorul l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999. Prin acceptarea pachetelor de servicii turistice achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercilizare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Prestatorului. Totodată turistul consimte ca oricare din comunicările/informările Prestatorului să îi fie trimise prin poștă/email/, la adresele/numerele indicate în preambulul prezentului contract.

10.3. Reclamațiile privind serviciile prestate se vor face în scris, se vor depune la recepția Prestatorului înainte de plecarea clienților, eventualele reclamații ulterioare vor fi luate în considerare în maximum 48 de ore.

10.4. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 107/1999, republicată în 2008 și actualizată, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, precum și Ordinul nr. 1387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice  emis de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

10.5. În situația schimbării legislației privind sistemul de decontare și regimul de TVA, a sistemului de taxe și impozite precum și a exploziei prețurilor la utilități, părțile convin să aplice noile reglementări.

10.6. Orice modificări survenite pe parcursul derulării prezentului contract, reglementate prin legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, sau orice acte normative obligatorii pentru agenții economici care operează în domeniul hotelier și în turism, privind sistemul de decontare și regimul de TVA, a sistemului de taxe și impozite precum și a exploziei prețurilor la utilități și care influențează costurile luate în calcul la data încheierii prezentului contract, atrag după sine recalcularea tarifelor, la data intrării in vigoare a reglementărilor legale mai sus menționate.

10.7. Prin plata contravalorii serviciilor (avans sau integral) turistul a luat cunoștință, a înțeles și este de acord cu toate clauzele prezentului contract, iar prin primirea cheii/codului de acces în cameră, declară că a luat la cunoștință de starea generală a camerei/apartamentului/unității de cazare și inventarul acesteia și se obligă să-l predea în aceleași condiții, fiind răspunzator de orice lipsă și/sau deteriorare a acesteia și/sau a obiectelor de inventar.

10.8. Prezentul contract se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 – republicată și cu dispozițiile Codului Civil și Comercial, precum și cu dispozițiile legilor speciale în vigoare.

10.9. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin acte adiționale semnate de ambele părți.

10.10. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată române competente.

10.11. Contractul va fi interpretat și guvernat conform legilor din România.

10.12. Orice acord – scris sau verbal – intervenit între părți, la o dată anterioară prezentului contract este nulă.

Prezentul contract are 2 anexe, care fac parte integrantă din contract.

Încheiat astăzi_____________ în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Prestator                                                                                 Turist

Hotel Boutique Roser House                                   ________________

 

Reprezentant      

Anamaria Stefanutiu Muresan